Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “NORWAG” zastało założone w 1989 roku. Na początku działalności wykonywaliśmy prace przy rekultywacji terenu oraz pozyskiwaniu kruszywa. W latach 1995 - 2005 współpracowaliśmy z elektrociepłowniami warszawskimi - Żerań i Siekierki, wywożąc pyły i fluidy powstałe w procesie technologicznym produkcji ciepła dla Warszawy.

Od kilku lat specjalizujemy się robotach budowlanych. Nasze realizacje obejmują m.in. roboty rozbiórkowe obiektów budowlanych i budowli o dużej kubaturze w konstrukcji żelbetowej, stalowej oraz mieszanej. Wykonujemy wszelkie roboty ziemne m.in.: wykopy szerokoprzestrzenne, wymianę i stabilizację gruntów, odwodnienia, nasypy i niwelacje terenu. Wykonujemy również roboty remontowe.

Gwarantujemy wykonanie prac w zakładanych w harmonogramach realizacyjnych terminach, w trudnych warunkach wodno-gruntowych, terenowych i organizacyjnych, wynikających z ograniczeń i specyfiki placów budów. Zatrudniamy wykwalifikowane, przeszkolone i stałe brygady robocze, nad którymi bezpośredni nadzór techniczny sprawuje doświadczona kadra inżynierska z uprawnieniami budowlanymi. Profesjonalnie koordynujemy proces budowlany ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP.

Na wszystkich etapach procesu budowlanego wykonujemy pełną dokumentację techniczną, obejmującą m.in. projekty budowlane, wykonawcze i powykonawcze, ekspertyzy i opinie techniczne oraz wszystkie wymagane prawem uzgodnienia z rzeczoznawcami oraz organami administracji publicznej (m.in. w urzędach dzielnicy, ZDM, MPWiK, MSG, RWE STOEN i inne).Ściśle współpracujemy z doświadczonymi biurami projektowymi i technicznymi oraz rzeczoznawcami budowlanymi.

Złożoność wykonywanych przez nas robót sprawia, że do realizacji zadań wykorzystujemy własny, specjalistyczny sprzęt budowlany. Zadowolenie naszych wymagających klientów sprawia, że Przedsiębiorstwo Wielobranżowe “NORWAG” jest doskonale przygotowane do realizacji wszystkich, nawet najtrudniejszych i specjalistycznych przedsięwzięć budowlanych.
© Norwag 2009 / projekt strony: kosmodrom.pl